Pożyczka dla Spółki

 • Czy można wziąć pożyczkę na spółkę?
 • Jakie dokumenty do pożyczki?
 • Poręczenia i zabezpieczenia przy pożyczce na spółkę.

Najbardziej popularną w Polsce formą prowadzenia biznesu obok JDG są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z danych z 2021 roku wynika, że liczba aktywnych spółek z o.o. przewyższała 420 tys., co stanowiło zdecydowaną większość wszystkich spółek prawa handlowego zarejestrowanych w naszym kraju. Przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na zakładanie spółek z uwagi na coraz trudniejszy system podatkowy dla JDG i rosnące obciążenia podatkowe. Koszty prowadzenia pełnej księgowości często równoważą lub przewyższają koszty prowadzenia biznesu jako JDG. Pożyczka dla spółki to pewne źródło finansowania rozwoju lub zabezpieczenia. Jakie warunki musi spełniać spółka, aby mieć do niego dostęp?

Pożyczka dla Spółki od czego zacząć?

Przed podjęciem decyzji o wzięciu pożyczki dla spółki trzeba rozważyć kilka kwestii Po pierwsze, należy dokładnie przeanalizować potrzeby finansowe spółki i określić cel, na jaki zostanie przeznaczona pożyczka. Czy spółka potrzebuje środków na inwestycje, bieżącą działalność, czy rozwój? Określenie celu pożyczki pomoże w wyborze odpowiedniego rodzaju kredytu oraz określeniu oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

Następnie, należy przeprowadzić analizę zdolności spółki do obsługi zobowiązań kredytowych. Spółka powinna być w stanie udokumentować swoje dochody, koszty operacyjne, zyski i straty, oraz zdolność do generowania przepływów pieniężnych, które pozwolą na spłatę pożyczki. Kluczowym czynnikiem jest zdolność spółki do generowania zysków, która wpłynie na jej zdolność do obsługi zobowiązań kredytowych.

Ponadto, należy uwzględnić ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak zmiany na rynku, konkurencja, czy zmiany regulacyjne. Spółka powinna być przygotowana na ewentualne trudności finansowe i mieć plan awaryjny w przypadku niespodziewanych sytuacji, które mogą wpłynąć na zdolność spółki do spłaty pożyczki.

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pożyczki dla spółki.

Weryfikacja kondycji spółki

Gdy myślimy o pożyczce dla spółki, ważne jest zrozumienie samej koncepcji spółki. Spółka to forma organizacji, w której dwie lub więcej osób łączą swoje zasoby w celu realizacji określonego celu biznesowego. Spółka może przyjmować różne formy, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka akcyjna (S.A.), czy spółka partnerska. Każda forma spółki ma swoje specyficzne cechy i wymogi, które należy uwzględnić przy staraniu się o kredyt.

Istnieje wiele korzyści związanych ze stworzeniem spółki, takich jak podział zysków i strat, ograniczenie odpowiedzialności, czy możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję akcji. Jednakże, istnieją także pewne obowiązki i ryzyka związane z prowadzeniem spółki, które mogą mieć wpływ na zdolność spółki do uzyskania kredytu.

Należy mieć świadomość, że i w odniesieniu do procesu samej oceny, wymagania względem Spółek są bardziej surowe niż dla JDG.
Zaliczyć do nich można:

 • Utrzymywanie wysokich, stałych obrotów
 • Niezaleganie z podatkami i składkami ZUS.
 • Wystarczająco długi staż działania firmy.
 • Branża, w której działa.
 • Struktura właścicielska.
 • Możliwość zaoferowania dodatkowego zabezpieczenia.
 • Pozytywna historia kredytowa firmy.

Bank może zażądać osobistych poręczeń przedstawicieli Zarządu i Wspólników, aby móc zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
W ten sposób, w przypadku niewypłacalności, bank będzie miał większe możliwości dochodzenia roszczeń.

Zasady etyki biznesowej i zgodności z przepisami prawa, które są fundamentalne dla funkcjonowania spółki. Posiadanie jasno określonych celów biznesowych oraz transparentności w działaniu spółki może wpłynąć na postrzeganie spółki przez potencjalnych kredytodawców i zwiększyć jej szanse na uzyskanie pożyczki.

Pożyczka dla Spółki, jakie dokumenty?

Jeśli chodzi o dokładniejsze zbadanie sytuacji finansowej firmy, to pełna księgowość może w tym pomóc. Bank zapewne wymagać będzie od nas dostarczenia kilku istotnych dokumentów, których lista będzie inna niż w przypadku pożyczki dla JDG.

 • Potwierdzenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Kontrakt spółki.
 • Decyzję lub wyrażenie zgody na wzięcie pożyczki.
 • Raport finansowy za miniony rok.
 • Bieżący rachunek zysków i strat
 • Bieżący bilans.
 • Zezwolenia na niepłacenie podatków przez US oraz ZUS.

Jeżeli bank rozpatruje wniosek o zaciągnięcie kredytu, bierze on pod uwagę zdolność kredytową wszystkich udziałowców. Szczególnie ważne jest to w przypadku młodych spółek, gdzie kwota pożyczki jest duża. W takim przypadku, udziałowcy muszą wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

W przypadku pozabankowych źródeł finansowań restrykcje są mniejsze. Potencjalny Pożyczkodawca może poprosić np tylko o:

 • Umowę spółki
 • dokument JPK
 • Rozliczenia

Pożyczka dla Spółki: Zabezpieczenie i Poręczyciele

Nim zdecydujemy się na wzięcie pożyczki dla spółki, ważne jest zrozumienie stanu finansowego spółki, jej historii kredytowej oraz zdolności do obsługi zobowiązań kredytowych.
W przypadku pożyczki dla spółki, istnieje konieczność zabezpieczenia pożyczki, aby kredytodawca miał pewność, że pożyczka zostanie spłacona w terminie. Zabezpieczenie pożyczki może przybrać różne formy, takie jak hipoteka, zastaw, czy gwarancja. Hipoteka może być ustanowiona na nieruchomościach spółki, zastaw na maszynach i wyposażeniu, czy gwarancja osobista udzielona przez zarząd spółki.

Zabezpieczenie pożyczki ma na celu zminimalizowanie ryzyka kredytowego dla kredytodawcy oraz zapewnienie pewności, że pożyczka zostanie spłacona w terminie. Kredytodawca może zażądać zabezpieczenia pożyczki jako warunek udzielenia kredytu, zwłaszcza w przypadku kredytów na duże kwoty lub długoterminowych pożyczek. Zabezpieczenie pożyczki może być negocjowane pomiędzy spółką a kredytodawcą w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, które zabezpieczy interesy obu stron. Dodatkowo, kredytodawca może zażądać poręczenia pożyczki przez osoby trzecie, takie jak członków zarządu, udziałowców, czy innych podmiotów związanymi ze spółką. Poręczenie pożyczki ma na celu zwiększenie pewności spłaty pożyczki oraz zminimalizowanie ryzyka kredytowego dla kredytodawcy.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


20 listopada 2023 295 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY