Co to są koszty sądowe?

 • Koszty sądowe stanowią pewnego rodzaju ekwiwalent za czynności sądowe (organu państwowego).
 • Wyróżnia się opłaty stałe, tymczasowe, stosunkowe, podstawowe.
 • W przypadku wygranej sprawy sądowej możliwe jest ubieganie się o zwrot kosztów od strony przegranej.

Koszty sądowe mogą być niskie lub wysokie, ale pojawiają się zawsze, gdy sprawa trafia na wokandę sądową. Wyjaśniamy, co oznaczają, kiedy się pojawiają, co się na nie składa.

Koszty sądowe – czym są?

Koszty sądowe to wszelkie wydatki związanie z wszczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem postępowania cywilnego w określonej sprawie. Stanowią pewnego rodzaju ekwiwalent za czynności sądowe (organu państwowego).

Koszty sądowe – co się na nie składa?

Na wszelkie koszty sądowe składają się opłaty i wydatki, które musi ponieść strona wnosząca do sądu pismo powodujące wydatki lub pismo podlegające opłacie.

Opłaty to ekwiwalenty za „usługi” udzielone przez państwo o charakterze publicznym. Wyróżnia się opłaty:

 • Stałe – nie niższe niż 30 zł i nie wyższe niż 5000 zł. Pobierane w sprawach o prawa niemajątkowe i tylko w niektórych sprawach o prawa majątkowe.
 • Tymczasowe – nie niższe niż 30 zł i nie wyższe niż 1000 zł. Pobierane w sprawach o prawa majątkowe, gdy w chwili wszczęcia nie można określić wartości przedmiotu sporu.
 • Stosunkowe – nie niższe niż 30 zł i nie wyższe niż 100 000 zł. Wynoszą 5% wartości przedmiotu sporu i pobierane są w sprawach o prawa majątkowe.
 • Podstawowe – gdy prawo nie przewiduje żadnej z wyżej wymienionych opłat. Wynosi ona 30 zł.

Opłacie podlegają różne dokumenty

Wniosek o:

 • wszczęcie postępowania nieprocesowego,
 • ogłoszenie upadłości,
 • wpis lub wykreślenie księdze wieczystej,
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru zastawów oraz o zmianę i wykreślenie niniejszych wpisów.

Skarga:

 • kasacyjna
 • o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • o wznowienie postępowania
 • na orzeczenie referendarza sądowego
 • na czynności komornika
 • o uchylenie wyroku sądowego

Jak również inne:

 • pozew
 • pozew wzajemny
 • apelacja
 • zażalenie
 • sprzeciw od wyroku zaocznego
 • zarzuty od nakazu zapłaty
 • interwencja główna
 • interwencja uboczna
 • odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wydatki i koszty – lista

Wydatki obejmują z kolei różnorodne koszty, ryczałty i wynagrodzenia ponoszone z danego tytułu.

Wynagrodzenia, ryczałty i zwroty

 • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie,
 • wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów,
 • zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków,
 • ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, rozwód oraz separację, jak również za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi.

Koszty:

 • ogłoszeń,
 • przeprowadzenia innych dowodów,
 • osadzenia i pobytu w areszcie,
 • podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych, związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem,
 • przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania.

Zwrot kosztów od strony przegranej

Wysokość opłat sądowych różni się od rodzaju sprawy, co wiąże się z wysokością kosztów podlegających zwrotowi.

W przypadku wygranej sprawy sądowej możliwe jest ubieganie się o zwrot kosztów od strony przegranej. Nawet w przypadku posiadanego kredytu lub pożyczki i braku dokonanej spłaty, gdy sprawa pojawiła się w sądzie i zakończyła się przegraną – wierzyciel może domagać się zwrotu kosztów.

Zwrot kosztów odbywa się na żądanie i obejmuje wszelkie koszty procesu. Zależne jest to także od tego, czy strona korzystała z adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


27 czerwca 2019 1 561 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY